FINANCE MANAGER

Only after 3 years of establishment, Blueseed is leading video ads network in Vietnam. That’s the result of the ceaseless efforts of all enthusiastic Blueseeders, and strategic vision of management board. With rapid development and many underway projects, we are looking for new talented colleagues at the following positions: FINANCE MANAGER

Chỉ sau ba năm thành lập, Blueseed đã và đang dẫn đầu thị trường quảng cáo video tại Việt Nam. Đó là kết quả của một sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Blueseeder đầy nhiệt huyết và tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo Blueseed. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, nhiều dự án đang được triển khai đòi hỏi có nguồn nhân lực mới cống hiến, vì vậy, Blueseed đang tìm kiếm những cộng sự tài năng ở các vị trí như sau: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Job description:

Mô tả công việc

 • To set up strategy and implement short-term, medium-term and long-term financial targets; forecasts on capital and capital markets

Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn.

 • Analyze financial status to identify strengths and weaknesses that need improvement

Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu cần cải tiến.

 • Advising the Board of Directors on finance, financial investment, accounting and financial accounting; internal control; managing risk, improving financial efficiency

Tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ; quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả tài chính.

 • Responsible for the assigned financial statements and financial management at quality and in time deadline as required by Management and accordance with the law and the Company’s Charter

Có trách nhiệm trong việc lập và đánh giá báo cáo tài chính ,báo cáo quản trị theo đúng thời gian yêu cầu của Ban Giám đốc và theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

 • Analyze and participate in evaluating the effectiveness of investment projects

Phân tích và tham gia thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu tư.

 • To verify and analyze financial indicators, financial health assessments and corporate capital efficiency, and evaluate financial data to meet the company’s profitability goals.

Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty.

 • To male relationship with Banks and credit institutions in medium and long term, short term and cash flow;

Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;

 • Assist BOD / Chief Accountant / Group Finance Controller in forecast / budget / business analysis / tax / audit / related finance and accounting issues.

Hỗ trợ Ban Giám đốc/Kế toán Trưởng/Bộ phận Kiểm soát tài chính trong dự toán/ngân sách/phân tích nghiệp vụ Thuế/Kế toán và các vân đề liên quan đến tài chính và kế toán

 • Review, checking accounting transactions including accounting input to accounting software (payment, receipts…) in accordance with internal policies, budget, mitigate material mistakes

Rà soát, đối chiếu các giao dịch kế toán bao gồm các chứng từ và phần mền (thanh toán, hoá đơn) phù hợp với chính sách của Công ty

 • Designing accounting procedure / check list as required and necessary to improve subordinate’s working performance;

Xây dựng quy trình kế toán và kiểm tra để cải thiện hiệu suất làm việc của Bộ phận

 • Reviewing tax reports and ensure compliance in relation to tax and other financial regulations;

Rà soát các báo cáo thuể để đảm bảo tuân thủ các quy định về  thuế và các quy định tài chính khác

 • The above main duties and responsibilities are subject to changes pursuant to changes in job needs, company’s mission/ goals / strategies /objectives in a certain period of time.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính ở trên có thể thay đổi theo sự thay đổi nhu cầu công việc, sứ mệnh / mục tiêu / chiến lược / mục tiêu của công ty trong một khoảng thời gian nhất định

 • Other duties in relation to departmental activities or as assigned by higher management

Các nhiệm vụ khác liên quan đến Bộ phận hoặc do chỉ định của Quản lý cấp cao

Requirement

Yêu cầu

 • Responsible, trustworthy

Có trách nhiệm, đáng tin cậy

 • Well arranged, commitment to the required deadline

Biết sắp xếp và đúng thời hạn yêu cầu công việc

 • Love to work with numbers, media and advertising industry

Yêu thích làm việc với con số, và lĩnh vực truyền thông quảng cáo

 • Educational background : Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or related fields

Trình độ học vấn : Bằng cử nhân về Tài chính, Kế toán, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực có liên quan

 • Around 5-10 year working experience in corporate finance / accounting & tax & audit professional services

Có từ 5 – 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp / kế toán và thuế và kiểm toán chuyên nghiệp

 • General understanding about the Government’s related business laws and tax law regulations 

Hiểu biết về các luật và quy định về kinh doanh , thuế liên quan của Chính phủ

Soft skills:

Kỹ năng mềm

 • Proficient in Microsoft Office applications, especially Excel functions, shortcut

Thông thạo Microsoft Office application, đặc biệt là các chức năng excel hoặc phím tắt

 • Fluently in English communication (speaking, listening, writing)

Thông thạo tiếng Anh giao tiếp (nói, nghe, viết)

 • Able to work in a fast-paced environment and manage well under pressure.

Có khả năng làm việc trong một môi trường nhịp độ nhanh và chịu được áp lực cao

 • Able to work efficiently and multi-task with minimum supervision

Có khả năng làm việc hiệu quả và đa nhiệm với sự giám sát tối thiểu

 • Able to work independent and supportive to the success of whole team’s goal

Có khả năng làm việc độc lập và hỗ trợ cho sự thành công của cả đội

Policy:

 • Working time: Monday to Friday (8:30 – 17:30), Saturday and Sunday off

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (8h30 – 17h30)

 • Very competitive salary

Lương cạnh tranh

 • 13rd Salary per year and Tet’s award according to individual’s performance and Company’s performance

Lương tháng 13 mỗi năm và Thưởng Tết căn cứ vào đánh giá hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh của Công ty

 • Annual salary review:  according to the company’s salary policy from time to time

Điều chỉnh lương hàng năm theo chính sách của Côn ty

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance and Others as Vietnamese Labor Code and Company Policy

Chính sách BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước và của Công ty

 • Have a professional and active working environment

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

 • Activities: Team Building, Happy Birthday (Monthly or Quarterly), Year End Party and Company’s Party.

Các hoạt động: Teambuilding, Sinh nhật hàng tháng/Quý của nhân viên, Tiệc cuối năm và sinh nhật Công ty

We are looking forward to receiving your convincing application with title “Finance Manager’ via email to: [email protected]