Chúng tôi đang làm việc với những đối tác tốt nhất…