Theo dõi tại

TÊN ĐỊNH DẠNG PHÂN LOẠI
1 Inflow View info • 42,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
3 % đến 5 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
2 Inread mobile Vertical video View info • 55,000 đ/CPM
• 200 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.7 % đến 1 %
Est. VCR/ER
15 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
3 Masthead Mobile View info • 32,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.07 % đến 0.15 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
4 Inflow iTVC mobile View info • 40,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
4 % đến 6 %
Est. VCR/ER
3 % đến 8 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
5 Inpage Fullscreen iTVC mobile View info • 45,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.3 % đến 0.6 %
Est. VCR/ER
15 % đến 35 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
6 Inpage Fullscreen mobile View info • 45,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.3 % đến 0.6 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
7 Infooter mobile View info • 25,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.2 % đến 0.4 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
8 Inflow mobile View info • 40,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
4 % đến 6 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
9 Inread mobile View info • 55,000 đ/CPM
• 200 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.3 % đến 0.4 %
Est. VCR/ER
5 % đến 10 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
10 Non-skippable preroll mobile 15s View info • 80,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2.5 % đến 4 %
Est. VCR/ER
70 % đến 80 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
11 Preroll mobile 30s View info • 70,000 đ/CPM
• 250 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1.5 % đến 3 %
Est. VCR/ER
20 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
12 Preroll mobile 15s View info • 60,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2 % đến 3.5 %
Est. VCR/ER
30 % đến 45 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
13 Standard banners View info • 5,000 đ/CPC
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.08 % đến 0.1 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
14 Masthead Expandable (former LeaderBoard expandable) View info • 42,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.08 % đến 0.2 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
15 Masthead (former LeaderBoard) View info • 32,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.1 % đến 0.2 %
Est. VCR/ER
20 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
16 Page takeover with iTVC View info • 45,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.3 % đến 0.7 %
Est. VCR/ER
20 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
17 Balloon wide expandable with iTVC View info • 32,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.4 % đến 0.6 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
18 Balloon wide expandable View info • 26,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.4 % đến 0.6 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
19 Balloon expandable with iTVC View info • 28,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.4 % đến 0.6 %
Est. VCR/ER
10 % đến 20 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
20 Balloon expandable View info • 22,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.5 % đến 1 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
21 Balloon standard with iTVC View info • 24,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.5 % đến 1.2 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
22 Balloon standard View info • 18,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.5 % đến 1.5 %
Est. VCR/ER
N/A
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
23 Infooter plus View info • 50,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.2 % đến 2 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
24 Infooter View info • 50,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.2 % đến 2 %
Est. VCR/ER
20 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
25 Inflow long-form View info • 55,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1 % đến 1.5 %
Est. VCR/ER
5 % đến 15 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
26 Inflow iTVC View info • 45,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
3 % đến 5 %
Est. VCR/ER
20 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
27 Inread Plus Long-form View info • 65,000 đ/CPM
• 300 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.4 % đến 0.8 %
Est. VCR/ER
10 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
28 Inread Plus View info • 55,000 đ/CPM
• 200 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.5 % đến 0.8 %
Est. VCR/ER
40 % đến 50 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
29 Inread Long-form View info • 75,000 đ/CPM
• 500 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.1 % đến 0.3 %
Est. VCR/ER
10 % đến 20 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
30 Inread View info • 55,000 đ/CPM
• 300 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.2 % đến 0.4 %
Est. VCR/ER
20 % đến 35 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
31 Non-skippable midroll View info • 75,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1 % đến 3 %
Est. VCR/ER
60 % đến 70 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
32 Midroll View info • 55,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2 % đến 3 %
Est. VCR/ER
50 % đến 60 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng
33 Super preroll View info • 85,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2 % đến 4 %
Est. VCR/ER
35 % đến 50 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB/tương tác
Chiều dài tối đa
30 giây
Định dạng
34 Non-skippable preroll 15s View info • 75,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1 % đến 2.5 %
Est. VCR/ER
60 % đến 70 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng
35 Preroll long-form View info • 85,000 đ/CPM
• 300 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.8 % đến 1.2 %
Est. VCR/ER
5 % đến 15 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
6MB
Chiều dài tối đa
3 phút
Định dạng
36 Preroll 30s View info • 65,000 đ/CPM
• 250 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1.5 % đến 2 %
Est. VCR/ER
20 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
30 giây
Định dạng
37 Preroll 15s View info • 55,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1.5 % đến 3 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng