• English

Theo dõi tại

TÊN ĐỊNH DẠNG PHÂN LOẠI
1 Non-skippable midroll View info • 75,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1 % đến 3 %
Est. VCR/ER
60 % đến 70 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Dung lượng tối đa
Chiều dài tối đa
Định dạng
2 Midroll View info • 55,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2 % đến 3 %
Est. VCR/ER
50 % đến 60 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng
3 Super preroll View info • 85,000 đ/CPM
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
2 % đến 4 %
Est. VCR/ER
35 % đến 50 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB/tương tác
Chiều dài tối đa
30 giây
Định dạng
4 Non-skippable preroll 15s View info • 75,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1 % đến 2.5 %
Est. VCR/ER
60 % đến 70 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng
5 Preroll long-form View info • 85,000 đ/CPM
• 300 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
0.8 % đến 1.2 %
Est. VCR/ER
5 % đến 15 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
6MB
Chiều dài tối đa
3 phút
Định dạng
6 Preroll 30s View info • 65,000 đ/CPM
• 250 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1.5 % đến 2 %
Est. VCR/ER
20 % đến 30 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
30 giây
Định dạng
7 Preroll 15s View info • 55,000 đ/CPM
• 150 đ/CPCV
AD SPECS
Mô tả
Est. CTR
1.5 % đến 3 %
Est. VCR/ER
30 % đến 40 %
Sự bắt đầu và định dạng âm thanh
Số liệu theo dõi
Kích thước (WxH in pixel)
640/480x360 854/640x480 1280/960x720
Kích thước mở rộng tối đa (WxH in pixel)
Toàn màn hình
Dung lượng tối đa
3MB
Chiều dài tối đa
15 giây
Định dạng